Pályázati felhívás!

Ibrány Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum intézményvezető (magasabb vezető) /igazgató beosztás ellátására.

 

 

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. 01.01. - 2025. 12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Hősök tere 2-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A jogszabályban és a képviselő-testület által létrehozott alapító okiratban meghatározott feladatok, úgymint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján a városi közművelődési, könyvtári feladatok ellátása, a városi sport és szabadidősport szolgáltatások és programok koordinálása, helyi ünnepségek lebonyolítása, helyi önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása.
- Helyi, térségi kiállítások megszervezése, az intézmény működéséhez kapcsolódó pályázatok elkészítése.
- Az intézmény szakmai feladatellátásának irányítása, fejlesztése, ellenőrzése.
- Az intézmény gazdasági stabilitásának biztosítása, külső pénzügyi források felkutatása, sportlétesítmény működtetése.
- Az intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.
- Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott, intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak a  kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényben meghatározottakkal.
                        
Pályázati feltételek:

- Elvárt végzettség a 39/2020 (X.30.)EMMI rendelet 1. mellékletének 4. vagy 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség
- Végzettségének megfelelő feladatkörben - Legalább 5 éves  szakmai tapasztalat,
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- büntetlen előéletű és nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése (ennek hiányában annak vállalása, hogy ezt a munkakör betöltését követő 2 éven belül elvégzi)
- kiemelkedő szakmai, vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Sportszervezés terén, sportintézmény vezetői szinten szerzett tapasztalat - Legalább 5 év szakmai tapasztalat,
- Városi és megyei intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel kialakított kapcsolatok.

Elvárt kompetenciák:

- Kiváló szintű közművelődési tevékenység végzése,

Előnyt jelentő kompetenciák:

- Kiváló szintű közművelődés terén szervezői képesség
- pályázat készítésében, megvalósításában való közreműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
- szakmai önéletrajz
- végzettséget és a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítését igazoló okiratok másolata (közjegyző, vagy munkáltató által hitelesített másolat)
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ami igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
- Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi CLII.tv. által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat
- amennyiben nem végezte el jelenleg a 120 órás államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot, úgy  nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a azt elvégzi 2022. december 31-ig, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak
- Kjt. alapján a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagaiban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tárgyalásának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri-e
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakosiné Márton Mária nyújt, a 06/42-527-017-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Ibrány Város Önkormányzata címére (4484. Ibrány, Árpád utca 5-7.sz.) történő megküldésével, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán zárt borítékban történő leadással. Kérjük a borítékon feltüntetni a címzés és feladó mellett a munkakör megnevezését is: „ILMKKS igazgató pályázat”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az érvényes pályázatot benyújtó  pályázónak a szakmai szakértői bizottság általi meghallgatását követően, az általuk tett javaslat figyelembe vételével  dönt a vezetői  megbízásról 2020. december 31-ig.

A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.ibrany.hu - 2020. november 5.

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.