Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ibrány Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum intézményvezető (magasabb vezető) /igazgató beosztás ellátására.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021. 08.29. - 2026. 08.28.-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Hősök tere 2-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályban és a képviselő-testület által létrehozott alapító okiratban meghatározott feladatok, úgymint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján a városi közművelődési, könyvtári feladatok ellátása, a városi sport és szabadidősport szolgáltatások és programok koordinálása, helyi ünnepségek lebonyolítása, helyi önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, az intézmény működéséhez kapcsolódó pályázatok elkészítése. Az intézmény szakmai feladatellátásának irányítása, fejlesztése, ellenőrzése. Az intézmény gazdasági stabilitásának biztosítása, külső pénzügyi források felkutatása, sportlétesítmény működtetése. Az intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott, intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak .

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú közművelődési szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, továbbá ezzel egyenértékű, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés is államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése és okirattal történő igazolása, vagy a megbízást követő 2 éven belül történő elvégzésének vállalása,
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség
 • helyismeret, helyi lakos
 • B kategóriás jogosítvány
  • Sportszervezés terén, sportintézmény vezetői szinten szerzett tapasztalat -
  • Városi és megyei intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel kialakított kapcsolatok

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű Közművelődés terén szervezői képesség
 • pályázat készítésében, megvalósításában való közreműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget és a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítését igazoló okiratok másolata (közjegyző, vagy munkáltató által hitelesített másolat)
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ami igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi CLII.tv. által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat
 • amennyiben nem végezte el jelenleg a 120 órás államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot, úgy  nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a azt elvégzi 2022. december 31-ig, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak

 Kjt. alapján a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagaiban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tárgyalásának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri-e  a pályázó,

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 2. 16:00 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakosiné Márton Mária jegyző nyújt, a 06-42-527-017 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:  postai úton,  a pályázatnak Ibrány Város Önkormányzata címére (4484. Ibrány, Árpád utca 5-7.sz.) történő megküldésével, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán zárt borítékban történő leadással, oly módon, hogy a benyújtási határidőig az megérkezzen. Kérjük a borítékon feltüntetni a címzés és feladó mellett a munkakör megnevezését is: „ ILMKKS igazgató pályázat”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (veszélyhelyzet fennállása esetén a polgármester) az érvényes pályázatot benyújtó  pályázónak a szakmai szakértői bizottság általi meghallgatását követően, az általuk tett javaslat figyelembe vételével  dönt a vezetői  megbízásról 2021. augusztus  23-ig. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. 

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (veszélyhelyzet fennállása esetén a polgármester) fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 23.

A pályázati kiírás  közzétételének helye, ideje:

 www.ibrany.hu - 2021. július 1.


 

Pályázati felhívás

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4484. Ibrány, Árpád utca 5-7. sz.), mint az Ibrány-és Térsége Gyermekjóléti  és Családsegítő Szolgálat fenntartója  a „Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet  az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat  intézménye (4484. Ibrány, Szabolcs utca 50.sz.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

Az intézmény tevékenységi köre:
 
•    gyermekjóléti és családsegítés szolgáltatás
•    gyermekjóléti központ

A beosztáshoz tartozó, az intézményvezető által ellátandó feladatok:

Közalkalmazotti munkaköre: családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási és gyermekjóléti központhoz tartozó feladatok ellátása, valamint az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként az intézmény által biztosított  szolgáltatási tevékenységeknek Ibrány és a feladat-ellátási megállapodással kapcsolódó települések ( Tiszatelek, Buj, Tiszabercel, Balsa) területén történő tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése valamint az ibrányi járáshoz tartozó települések tekintetében a gyermekjóléti központra előírt feladatok ellátásának magas szakmai színvonalon történő biztosítása  az intézmény alapító okiratában és SZMSZ-ében foglaltak, s jogszabályi előírások alapján. A foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A § (4)-(5) bekezdéseiben foglalt kivétellel – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. október 01- 2026. szeptember  30-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ibrány, Szabolcs utca 50.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I/1. pontjában előírt főiskolai vagy egyetemi szintű képesítés,
• legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017 (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítése, illetve ezzel nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól,- a megbízást követő 1 éven belüli megszerzése
• a Kjt. 20 § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt feltételnek megfelelés
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások és nyilatkozatok:

• pályázó részletes, szakmai életrajza,
• képesítést igazoló közjegyző által hitelesített okirat/okiratok másolata,
• az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
• az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20 § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy:

1. pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, azt az eljárásban résztvevők megismerhetik,
2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1.) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
3. hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyílvános ülésen tárgyalja,
4. amennyiben vezetőképzésen nem vett részt, s nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízását követő 1 éven belüli letételét,
5. vállalja a 2007.évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget,
6. nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt,
7. kinevezése, megbízása esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályázat kiírója a pályázat benyújtási határidő leteltét követően hiánypótlási lehetőséget – az erkölcsi bizonyítvány kivételével – nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• pályázat készítésben való jártasság
• az intézmény ellátási területéhez tartozó településeken helyismeret.

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot postán  Ibrány Város Polgármesteréhez (4484 Ibrány, Árpád utca 5-7.)  címezve lehet beküldeni, vagy személyesen  Trencsényi Imre polgármesternek (Ibrány, Árpád utca 5-7. I. emelet polgármesteri irodában lehet  benyújtani.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani, s a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot valamint a munkakör megnevezését: „ Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat  és Családsegítő Szolgálat intézményvezető"

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, a pályázatokat - a pályázók személyes meghallgatásával - eseti szakmai bizottság véleményezi, s ezt követően kerül a pályáztató elé döntésre. A döntésről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: A Képviselő-testület az eseti bizottság írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2021. szeptember 27.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Ibrány Város Jegyzőjétől: a 06-42-527-019 telefonszámon.

A pályázati hírdetmény közzétételre kerül a www.ibrany.hu honlapon a pályáztató internetes honlapján is.