Járóbeteg szakellátó

Dr. Béres József Egészségügyi Centrum

Cím: 4484 Ibrány, Nagyhalászi út 1.

Telefon: +36 42 446-006 és +36 42 446-007

Telefonos elõjegyzés: H-Cs: 8-19; P: 8-15-ig lehetséges.

Internetes elérhetőség: www.ibranyhalaszjarobeteg.hu

 

KÖSZÖNTÕ

Az Ibrány-Nagyhalászi kistérségben új, korszerû technológiával felszerelt járóbeteg-szakrendelõ központ létesült. Az „Az Ibrány-Nagyhalászi Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása” címû, az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-2.1.2-07/1-2008-0015 jelû pályázat keretében megvalósuló zöldmezõs beruházás eredményeként az új szakrendelõ 2011. január 1-jével nyitja meg kapuit.

A lakosság egészségi állapota, életvitele, szociális körülménye alapvetõen határozza meg az Ibrány-Nagyhalászi Kistérség (és tágabban az egész régió) gazdasági és társadalmi állapotát. Ahhoz, hogy a kistérség további fejlõdése, a gazdasági-társadalmi fenntarthatósága garantálható legyen, a lakosság egészségügyi állapotának javítása indokolt. A folyamat nem érhetõ el az egyenlõtlenségek mérséklése, a lakosságközeli, korszerû ellátás biztosítása nélkül, aminek kiemelt eszköze az integrált szakorvosi rendelõintézet kialakítása. Ennek érdekében a nem feltétlenül kórházi ellátást igénylõ betegek ellátását a lakóhelyhez közel, könnyen elérhetõ, modern orvosi eszközökkel felszerelt járóbeteg-ellátás keretében kell biztosítani. Ezt a követelményt maradéktalanul kielégíti a kistérség új szakrendelõ központja.

Az építési munkálatok 2010 márciusában kezdõdtek meg, a szakrendelõ ünnepélyes átadóünnepségére pedig 2010. október 1-jén került sor. A beruházás eredményeképpen Ibrányban egy olyan korszerû járóbeteg-szakellátó központ jött létre, amely hosszú távon biztosítja az egész kistérség egészségügyi ellátásának minõségi és lakosságközeli megvalósulását.

Érdemes megjegyezni, hogy a tervezésnél az energiatakarékos és környezetbarát technológiák alkalmazása fontos szempontként jelent meg, az alkalmazott gépészeti technológiák környezetkímélõ megoldások figyelembevételével kerültek kialakításra. Az intézmény a mûködése során maximalizálni kívánja a környezetbarát alapanyagok használatát. A hulladékgazdálkodás tervezése a legmodernebb alapelvek mellett történik.

A járóbeteg-szakrendelõ a szûken vett gyógyító ellátás mellett egészségfejlesztési, koordinációs és kommunikációs feladatokat is ellát. Emiatt a szakorvosi rendelõ kialakítása kiemelt fontosságú program a térség egészségmegõrzésében, a lakosok hatékony rehabilitációjában, a térség jelenlegi hátrányos helyzetének enyhítésében és gazdasági felzárkóztatásában.

A PROJEKT CÉLKITÛZÉSEI:

Zöldmezõs beruházás révén egy új egészségügyi intézmény létrehozása, ahol járóbeteg-szakrendelés (14 szakmában), valamint ultrahang-, labor-, röntgendiagnosztika, fizikoterápiás és gyógytorna kezelés és egyéb szolgáltatások nyújtása zajlik közel 1500 m2 alapterületen.

A projekt hosszú távú céljai:

• A meghatározott népegészségügyi céloknak megfelelõen az epidemiológiai mutatók javítása.
• A magyar lakosság megbetegedési és halálozási mutatóiban jelentkezõ területi különbségek mérséklése az Ibrány-Nagyhalászi Kistérség mutatóinak javítása által.
• A vezetõ halálokok, a keringési betegségek és a daganatok számának csökkentése a korai és hatékony szûrés és a modern diagnosztika adta lehetõségek segítségével.
• Az aktív korúak nemzetközi összehasonlításban magasnak számító korai halálozási arányának csökkentése.
• A betegségek gyógyulási idejének lerövidítése, a foglalkoztatottak táppénzes napjai számának csökkentése.
• A foglalkozási megbetegedések miatti rokkantosítások számának csökkentése a korszerû ellátás és a könnyen elérhetõ, hatékony rehabilitáció segítségével.

A projekt rövid távú céljai:

• A kistérségi szakorvosi rendelõintézet megépítésével modern, kulturált ellátási feltételek (komfortos rendelõk, kiszolgálóhelyek) biztosítása a lakosság számára.
• Korszerûen felszerelt, költséghatékonyan, egy épületben mûködõ kistérségi járóbeteg-szakellátó, diagnosztikai és szûrõközpont létrehozása.
• A háziorvosok terápiás tevékenységének támogatása a korszerû diagnosztikai vizsgálatok elérésének megkönnyítésével.
• A lakóhelyükön, illetve ahhoz közel tényleges ellátást kapó betegek arányának növelése.

A PROJEKT BEMUTATÁSA

A pályázat célja az egészségügyi szakellátás elérhetõvé tétele volt azokon a területeken, ahol korábban nem volt közfinanszírozott szakellátás, átlagosan 20 percen belüli elérhetõséggel. A projekt legfõbb célja egy új egészségügyi intézmény létrehozása volt, mely intézmény 1494 m2 alapterületen a kistérség 12 települése (Balsa, Beszterec, Buj, Gávavencsellõ, Ibrány, Nagyhalász, Paszab, Tiszabercel, Tiszarád, Tiszatelek, Újdombrád, Vasmegyer) lakosai számára 200 óra/hét szakorvosi (14 szakrendelés) és 120 óra/hét nem szakorvosi (fizio- és mozgásterápia, diagnosztika) órában biztosít korszerû járóbeteg-szakellátást.

A szakorvosi rendelõ kialakítása kiemelt fontosságú program a térség egészségmegõrzésében, a lakosok rehabilitációjában, a térség jelenlegi hátrányos helyzetének enyhítésében és gazdasági felzárkóztatásában.

A tervezésnél az energiatakarékos és környezetbarát technológiák alkalmazása fontos prioritásként jelent meg, az alkalmazott gépészeti technológiák környezetkímélõ megoldások figyelembevételével kerültek kialakításra. Az intézmény a mûködése során maximalizálni kívánja a környezetbarát alapanyagok használatát. A hulladékgazdálkodás tervezése szintén a legmodernebb alapelvek mellett történik.

Egy-egy szakrendelõt a legjobb kihasználtság érdekében több szakma is használ, egy-egy rendelõhelyiség napi 10-12 órában „üzemel”. Az épületben az orvosok és a szakdolgozók kulturált feltételek mellett végezhetik munkájukat. Az intézményben a legmodernebb orvosi eszközpark és informatikai szolgáltatások érhetõek el. Az infokommunikációs rendszer minden tekintetben megfelel a biztonságos és színvonalas ellátás követelményeinek.

Az intézményben a lakosság igényeinek lehetõ legteljesebb kielégítése érdekében a központi orvosi ügyelet, a védõnõi szolgálat és a járóbeteg-ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások befogadása is megvalósul.

MIÉRT ÉPÜLT A JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZPONT?

A kistérségi és régiós demográfiai adatok azt támasztják alá, hogy a hátrányos helyzetû térségnek feltétlenül szüksége van az integrált szakorvosi rendelõre, amely – a megye többi egészségügyi intézményével együtt – a helyi kedvezõtlen folyamatok pozitív irányú elmozdítására képes. Különösen fontos az elvesztett életévek számának csökkentése, elsõsorban a sajnálatosan magas arányú korai halálozás visszaszorításával.

Az elmaradottság mérséklése, a hátrányos helyzetû kistérség esélyeinek növelése, a gazdasági felzárkózás fokozása érdekében kulcskérdés lehet az integrált szakorvosi rendelõintézet felépítése. A szakorvosi rendelõ megépítése kiemelt fontosságú programmá vált a térség egészségmegõrzésében, a lakosok rehabilitációjában, a térség jelenlegi hátrányos helyzetének enyhítésében, a gazdasági felzárkózás fokozásában.
A járóbeteg-szakellátás intézményrendszer jelenlegi egyik legnagyobb strukturális problémája a hozzáférés egyenlõtlensége. Ez részben azt jelenti, hogy még az alapszakmák vonatkozásában is igen nagy az eltérés a 10.000 lakosra jutó kapacitások nagyságában, másrészt azt is jelenti, hogy számos olyan település létezik az országban, ahol a járóbeteg-szakellátás igénybevételi lehetõsége messzebb van, mint 20 km.

A projekt átfogó céljai a következõk voltak:

• Kulcsfontosságú az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése. Ennek révén a kistérség lakosai a korábbinál jelentõsen kevesebb utazási idõvel és a leterhelt megyei intézményekhez képest lényegesen rövidebb várakozási idõ után jutnak hozzá a magas színvonalú, a legmodernebb felszerelésekkel támogatott ellátáshoz.
• A projekt célkitûzése volt a szolgáltatási hiányok megszüntetése és bõvítése a szükségleteknek megfelelõen. Az intézmény szakmastruktúrájának kialakítása a tényleges igénybevételi adatokon alapult, hogy a valós szükségletekre adjon választ.
• Az intézmény szolgáltatásai egymásra épülnek, a modern diagnosztikai egységek és a szakrendelések mellett fizikoterápia és gyógytorna szolgálja a minél elõbbi gyógyulást és a rehabilitációs folyamat meggyorsítását. Az integrált szakrendelõ központ épületében helyet kapott a központi orvosi ügyelet, illetve a védõnõi szolgálat is. Mindez biztosítja a betegek számára a könnyen elérhetõ, kulturált környezetben történõ ellátást, a mûködtetés pedig költséghatékonyabbá válik.
• Mivel az egészségi állapot meghatározó tényezõ a munkavállalás tekintetében, a betegségek megelõzése, korai felismerése, illetve a munkavégzõ képesség gyors helyreállítása lehetõvé teszi a lakosság egészségi állapotának és ezáltal munkaerõ-piaci esélyeinek javítását. A járóbeteg központ ezáltal hozzájárulhat a kistérség versenyképességének javításához.

A járóbeteg-szakellátás fejlesztésére vonatkozó program további részcélokat jelölt meg a kialakítandó egészségügyi intézménnyel kapcsolatban:

• A környezettudatosság szempontjainak elõtérbe helyezése a környezeti és gazdasági fenntarthatósági elvárásoknak megfelelõen.
• Az esélyegyenlõség elveinek megvalósítása a fogyatékossággal élõ és megváltozott munkaképességû emberek ellátáshoz való hozzáférésének érdekében. A szakrendelõ ennek az elvnek megfelelõen teljesen akadálymentesített, a kialakított buszfordulónak köszönhetõen pedig könnyen megközelíthetõ.
• Info-kommunikációs fejlesztés: a modern info-kommunikációs eszközök alkalmazása lehetõvé teszi a hatékony, gyors és biztonságos ellátást, a betegadatok jogszabályi elõírásoknak megfelelõ, gondos és bizalmas kezelése mellett.
• A kistérségen belüli települések, intézmények, vállalkozások, szakemberek partneri együttmûködéseinek fejlesztése mind a kialakítás, mind a mûködtetés során.

Az integrált szakorvosi rendelõintézet mûködését a következõ elvek jellemzik:

• Kiemelt fontosságú cél az egészségügyi szolgáltatások lakosságközeli nyújtása. Ennek érdekében a megvalósuló rendelések a lakosság tényleges szükségleteihez igazodva széles szakmai spektrumot fognak át, és az intézmény az igénybevételnek megfelelõen, rugalmasan alakítja ki az ellátás struktúráját.
• Kiemelt fontosságú az informatikai alkalmazások széles körû integrálása. A rendelõintézetben kialakított telemedicinás rendszer révén az intézmény hatékony és példaértékû egészségügyi ellátást tud biztosítani a lakosságnak, hiszen a rendszer lehetõvé teszi, hogy a rendelõ szakorvosai nem helyben lévõ kollégáikkal konzultáljanak, vagy a leleteket elektronikusan továbbítsák.
• A szakorvosi rendelõ feladata egy olyan „kapuõri funkció” ellátása, amely biztosítja, hogy a fekvõbeteg-ellátó intézményeket csak indokolt esetben vegyék igénybe a kistérség lakosai. Ez szolgálja legjobban mind a beteg, mind az ellátórendszer érdekét. Cél, hogy a betegek lehetõség szerint lakóhelyükhöz közel, járóbeteg-ellátás keretében gyógyulhassanak, és csak a legszükségesebb esetben kelljen az ellátásért utazniuk vagy kórházba feküdniük.
• A szakorvosi intézet mûködésének integrálódnia kell a térségi betegutak rendszerébe, a betegek ellátó intézmények közötti mozgásának szervezése, optimális kialakítása a rendelõ kiemelt feladata. Ennek érdekében a rendelõ együttmûködik a megye és a régió háziorvosaival és a betegeket fogadó kórházakkal. Az együttmûködést a korszerû telemedicina rendszer is elõsegíti.
• A hatékony mûködés, illetve megfelelõ szakmai és szakemberbázis kialakítása érdekében a járóbeteg-szakrendelõnek folyamatos kapcsolatban kell állnia a térség egészségügyi ellátó szervezeteivel, kiemelten a fekvõbeteg-ellátási intézményekkel, a sürgõsségi betegellátással, mûködését összhangba kell hoznia a térségi háziorvosi praxisokkal.
• A szakrendelõnek aktívan részt kell vállalnia a népegészségügyi programok szervezésében. (Például: dohányzásról leszoktató programok, az egészséges életmódot ismertetõ és népszerûsítõ kampányok, a szûrõvizsgálatok fontosságára történõ figyelemfelhívás, tájékoztatás a népbetegségek megelõzésének lehetõségeirõl, tanácsadás a veszélyeztetett csoportok számára stb.)

Az intézmény e szempontok figyelembevétele mellett hosszú távon növelni fogja a lakosság életminõségét, csökkenti a kistérség hátrányos helyzetét, hozzájárul az infrastrukturális fejlesztéshez és területi felzárkózáshoz. Mindeközben a kistérség munkaerõ-piaci kínálata a magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatás következtében növekedik, támogatva ezzel a térség gazdasági felzárkózását. Fontos kiemelni, hogy maga a szakrendelõ is számos munkahelyet teremt.

Fontosabb mérföldkövek:

2008.08.12. Pozitív támogatási döntés kihirdetése
2008.11.26. Támogatási szerzõdés hatályba lépése
2008. A projekt megvalósításának kezdete
2010.03.24. Ünnepélyes alapkõletétel
2010.10.01. Az épület ünnepélyes átadása
2010. 11. hó Szerzõdéskötés a bútor, az orvosi gép-mûszer és az informatikai eszközök szállítójával
2010.12.30. A központi orvosi ügyelet és a védõnõi szolgálat beköltözik a központba