Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Igazgató:

Kulcsár Miklós

Cím: 4484 Ibrány, Lehel u. 59.

Tel: (42) 200-125

Fax: (42) 200-470

OM azonosító: 201086
 
E-mail:

Igazgatóság: altisk@arpad-ibr.sulinet.hu

Titkárság: titkarsag@arpad-ibr.sulinet.hu

Webmaster: webmaster@arpad-ibr.sulinet.hu

Web: http://arpadisk.ibrany.hu

 

Bemutatkozunk

 

Intézményünk fenntartója 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetője Ibrány Város Önkormányzata. Munkánkat közvetlenül a KLIK Ibrányi Tankerülete koordinálja.

Iskolánk a Rétközi Iskolaszövetség központi iskolája, szervezi és segíti a térség társult iskoláinak szakmai munkáját. Tagintézményeink 2013.szeptember 1-jétől: Beszterec, Paszab, Gégény, Sényő, Tiszabercel és Tiszarád iskolái.

Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola nyolcosztályos általános iskolai és alapfokú művészeti iskolai képzést kínál. Szerteágazó tevékenységrendszerének koordinálását egy jól bevált működési modell biztosítja: a háromtagú iskolavezetés munkáját döntés-előkészítő fórumként segíti a Pedagógiai Tanács. Tagjai a szakmai munkaközösség-vezetők, évfolyamfelelősök és intézményi koordinátorok.

Tantestületünkben 56 pedagógus dolgozik. Intézményünkben jelenleg 32 tanulócsoportban 717 gyerek tanul.

Iskolánk pedagógiai programja szerint prioritást élvez a matematika, az idegen nyelv és az informatika oktatása. A tanulók jelenleg két idegen nyelvet tanulhatnak: németet és angolt. A 2010/11-es tanévtől 4. évfolyamon bevezettük az angol és német emelt óraszámú nyelvoktatást, majd 2011 szeptemberétől 5. évfolyamon a nívócsoportos matematikaoktatást, melynek oktatása felmenő rendszerben ma is folyik. Az iskola az 1-4. évfolyam tanulóinak napközis ellátást, az 5-8. évfolyam tanulóinak menzai ellátást, tanulószobát biztosít.

Jól tudjuk, hogy az oktatás ereje nemcsak az emelt óraszámokon múlik, hanem a pedagógusok elhivatottságán, a választott pedagógiai módszereken. Az alsó tagozat alapozó képzését nagy gyakorlattal rendelkező tanítók végzik. Felső tagozatban szakos ellátottságunk 100 % -os, szaktanáraink felkészültsége, nagy szakmai tapasztalata biztosítéka az eredményes munkának.

Az iskola specialitása a sokszínű művészeti oktatás. Művészeti iskolánkban az érdeklődő és tehetséges gyerekek a zenetagozaton (rézfúvós, fafúvós, zongora és ütős tanszakokon), képzőművészeti és színjáték tagozaton fejleszthetik tudásukat.

Ifjúsági fúvószenekarunk aranydiplomás, sok hazai és nemzetközi siker részese. A néptánc oktatás szakkör jelleggel működik. A Csodavarázs színjátszó csoport az országos Weöres Sándor Színjátszó Találkozón több alkalommal szerzett ezüst minősítést.

Iskolánk másik büszkesége a két számítógépes szakterem, ahol a korszerű informatikai és számítástechnikai ismereteket sajátíthatják el a tanulók, eközben megismerkednek az Internet használatával is. Az ismeretek játszva tanulását segíti a különleges számítástechnikai eszközrendszerrel felszerelt MultiCenter.  A médiaismeretek oktatására, filmek megtekintésére, prezentációk bemutatására a Sulimoziban nyílik lehetőség. A 7800 kötetes iskolai könyvtár az önálló ismeretszerzés, a szabadidő hasznos eltöltésének színtere.

2011 júniusában pályázati forrásból tizenöt interaktív tábla beszerzésére nyílt lehetőségünk, mely a tanítási órákon, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon nyújt élményszerű tanulást a gyermekeknek.

A technika oktatását modul rendszerben valósítjuk meg. Kínálunk tanulóinknak a hagyományos technikai képzés mellett háztartási és életvezetési programot és ismereteket. Remek gyakorlati helyet biztosít mindehhez a tankonyha.

Speciális programmal segítjük a szociokulturális hátránnyal induló tanulókat. Felzárkóztatjuk a lassabban haladókat, fejlesztjük kulcskompetenciáikat, gondozzuk a tehetségeket.

2009-ben megalakult a Géniusz Palántaképző tehetséggondozó műhelyünk, mely megfelelő keretet adott az iskola tehetséggondozó munkájának. Szorgalmazzuk, hogy tanulóink minél több helyi, rétközi, megyei és országos versenyen vegyenek részt, és eredményesen szerepeljenek. Részükre szakköröket, tehetséggondozó köröket indítunk, versenylehetőséget biztosítunk.

A tanév végén, a ballagási ünnepségen a legeredményesebb alsó és felső tagozatos tanuló Géniusz Palánta-díj kitüntetésben részesül. Ekkor kerül sor a „Művészetért”, „Közösségért”és „Jó tanuló, jó sportoló” emlékplakettek átadására is.

A diákok általános iskolai tanulmányaik befejezéseként, kötelezően záróvizsgát tesznek, mely jelentős előnyt és felkészültséget biztosít középiskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

Az iskolai sportkörökben, a városi egyesületben a következő sportágakban fejleszthetik képességeiket diákjaink: futball, teremfoci, kézilabda, kosárlabda, úszás, atlétika, tömegsport, asztalitenisz. Ezekben a sportágakban megyei, területi és országos eredményekkel büszkélkedhetünk. A tanuszoda átadásával óvodás kortól az általános iskola befejezéséig biztosított tanórai keretben a tanulók úszásoktatása.

Iskolánk tanulói, tanárai büszkék névadónkra. Nevelésünk egyik sarkalatos pontja a múlt megismerésére, tiszteletére nevelés. A honfoglaló Árpád fejedelem és a köré épített hagyományrendszer kiválóan szolgálja ebbéli törekvéseinket. A valós életre, az állampolgári jogok és kötelességek gyakorlására készíti fel tanítványainkat az iskolai diákönkormányzat, ahol megtanulhatják saját életüket önmaguk szervezni, irányítani. Megtanulják az önkiszolgálást, egymás segítését, az együttműködés és a tolerancia fontosságát is.

Az iskolai diákönkormányzat gazdag programkínálatával járul hozzá a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez. Természetesen a természet ismerete és közvetlen környezetünk védelme is szerves része mindennapjainknak. A Zöld Szemfüles kör munkálkodása erősíti az öko-szemléletet.

A Hang-adó sulirádió kéthetente jelentkező adásaival tájékoztatja a diákokat az iskolai élet történéseiről.

Elmaradhatatlan, hogy megemlékezést tartsunk nemzeti ünnepeinkről, erősítve ezzel tanulóink identitástudatát, nemzeti érzelmeit.

Bár nagy a tanulólétszámunk, arra törekszünk, hogy ünnepeink, rendezvényeink bensőségesek legyenek, nyújtsanak igazi élményt a gyerekeknek. A tanévnyitó, a Mikulás-váró, a fenyőállítás, a hangversenyek, a Tavaszvarázs, a fejedelmi hét eseményei emlékezetesek maradnak a gyerekek, de a jelenlévő szülők számára is. Külföldi kapcsolataink közül a legrégebbi a szlovákiai Várhosszúréttel fenntartott baráti kapcsolat.

Mint minden oktatási intézmény, iskolánk is szerves része kell, hogy legyen a város életének. Törekszünk arra, hogy gyermekeinket az iskola falain kívül is érjék pozitív élmények. Így mindig részesei vagyunk a városi rendezvényeknek, színház-, és mozilátogatásokat, kirándulásokat, táborokat szervezünk gyakran a társintézményekkel, helyi civil szervezetekkel közösen.

Az iskola fő feladatainak, oktatási-nevelési célkitűzéseinek megvalósítását partnerként segíti a Szülői Munkaközösség, melynek elnöksége a nyolc évfolyam választott képviselőiből, és egy kisebbségi tagból áll. Az Ibrányi Gyermekekért Alapítvány nélkülözhetetlen anyagi segítséget nyújt a tanulók tanulmányi munkájának elismeréséhez, szabadidős programok és táboroztatások megvalósításához.

Iskolai programkínálatunkkal, rendezvényeinkkel, ünnepeinkkel azt szeretnénk elérni, hogy az élet teljességét élhessék meg tanítványaink, akik nap, mint nap kemény munkát végeznek. Gyakran napi 5-6 tanítási órán kell szellemileg és fizikailag is helytállniuk. Mindannyiunk célja, hogy kisvárosi iskolánk gyermekekre hangolva magas színvonalú oktatást, eredményes nevelőtevékenységet, színes és gazdag programkínálatot nyújtson.

Tudjuk, hogy csak a sokoldalú ember állja meg helyét az életben, ezért diákjainknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni.

TANTESTÜLETÜNK

A tantestület létszáma 57 fõ.

Az alsó tagozat alapozó képzését nagy gyakorlattal rendelkezõ tanítók végzik. Felsõ tagozatban szakos ellátottságunk 100 %-os, szaktanáraink felkészültsége, nagy szakmai tapasztalata biztosítéka az eredményes munkának.

A tantestület névsora

Szabó Lászlóné (Intézményvezető)
Gáspár Endréné (Int. vez. h.)
Rutkai Györgyné (Int. vez. h.)
Barnáné Bardóczi Mariann
Berencsi Krisztina
Boros Albertné
Cseke Gáborné
Dajka András
Deák Mária
Driszkuné Bodor Zsuzsanna
Dugasz Zsuzsanna
Ferenczi György
Gáspár Endre
Gönczi Béláné
Habina Istvánné
Hamvainé Karászi Aranka
Ivorné Andrikó Mária
Juhász Lászlóné
Kalenda Miklósné
Kalmusz Lajosné
Karászi Zoltánné
Kató Lajos
Katóné Farkas Éva
Kiss Tímea
Kormány Imréné
Kormány Judit
Kormány Lászlóné
Kriston Imréné
Laskodyné Veréb Ágnes
Magyar Zsuzsanna
Mátyás Zsuzsanna
Nagy Imre
Nagy Mihályné
Nagyné Mátyás Jolán
Németh Gáborné
Potor László
Potorné Suller Gizella
Puskásné Ördög Vivien
Saáry-Németh Andrea
Sallai Ernőné
Seresné Kulcsár Margit
Ozsváth Piroska
Sinku Miklós
Szakáts Szabolcs
Szanyiné Kántor Tünde
Szigeti Sándor
Szigetiné Tóth Enikő
Szilágyiné Csabai Beáta
Szurdoki Ferenc
Tóth Zsolt Attila
Tóthné Sinka Lívia
Török Imre
Trencsényi Tímea
Turkóné Suller Andrea
Vargáné Berencsi Ágnes
Vassné Éliás Krisztina
Zsadányi Zsolt

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.