Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ibrány Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum intézményvezető (magasabb vezető) /igazgató
beosztás ellátására.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. 12.27. - 2026. 12.26.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Hősök tere 2-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályban és a képviselő-testület által létrehozott alapító okiratban meghatározott feladatok, úgymint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján a városi közművelődési, könyvtári feladatok ellátása, a városi sport és szabadidősport szolgáltatások és programok koordinálása, helyi ünnepségek lebonyolítása, helyi önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, az intézmény működéséhez kapcsolódó pályázatok elkészítése. Az intézmény szakmai feladatellátásának irányítása, fejlesztése, ellenőrzése. Az intézmény gazdasági stabilitásának biztosítása, külső pénzügyi források felkutatása, sportlétesítmény működtetése. Az intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott, intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
                        
Pályázati feltételek:

• felsőfokú közművelődési szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, továbbá ezzel egyenértékű, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés és
• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése és okirattal történő igazolása, vagy a megbízást követő 2 éven belül történő elvégzésének vállalása,
• végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat,
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• cselekvőképesség,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség
• helyismeret, helyi lakos
• B kategóriás jogosítvány
• Sportszervezés terén, sportintézmény vezetői szinten szerzett tapasztalat -
• Városi és megyei intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel kialakított kapcsolatok.

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű Közművelődés terén szervezői képesség
• pályázat készítésében, megvalósításában való közreműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
• szakmai önéletrajz
• végzettséget és a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítését igazoló okiratok másolata (közjegyző, vagy munkáltató által hitelesített másolat)
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ami igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
• Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi CLII.tv. által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat
• amennyiben nem végezte el jelenleg a 120 órás államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot, úgy  nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a azt elvégzi 2022. december 31-ig, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak
• Kjt. alapján a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagaiban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tárgyalásának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri-e  a pályázó.
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. december 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29. 16:00 óra.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakosiné Márton Mária jegyző nyújt, a 06-42-527-017 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:  postai úton,  a pályázatnak Ibrány Város Önkormányzata címére (4484. Ibrány, Árpád utca 5-7.sz.) történő megküldésével, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán zárt borítékban történő leadással, oly módon, hogy a benyújtási határidőig az megérkezzen.

Kérjük a borítékon feltüntetni a címzés és feladó mellett a munkakör megnevezését is: „ILMKKS igazgató pályázat”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (veszélyhelyzet fennállása esetén a polgármester) az érvényes pályázatot benyújtó  pályázónak a szakmai szakértői bizottság általi meghallgatását követően, az általuk tett javaslat figyelembe vételével  dönt a vezetői  megbízásról 2021. december 21-ig. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (veszélyhelyzet fennállása esetén a polgármester) fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 21.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.ibrany.hu - 2021. október 28.


 

A MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft pályázatot hirdet területi védőnő munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozott idejű, 2023. szeptember 30-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 4484 Ibrány, Nagyhalászi u. 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A 49/2004. ESZCSM rendelet, valamint a Szakmai protokollok és Módszertani útmutatók szerinti területi védőnői feladatok és iskolavédőnői feladatok ellátása, egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

• Főiskola, védőnői diploma,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. december 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhetnek a mediamb.ibrany@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton az mediamb.ibrany@gmail.com e-mail címen keresztül
• Személyesen: 4484 Ibrány, Nagyhalászi u. 1. Iroda

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat benyújtókat behívjuk egy személyes találkozóra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• ibranyhalaszjarobeteg.hu
www.ibrany.hu
www.nagyhalasz.hu
• Ibrány Város Önkormányzatának és Nagyhalász Város Önkormányzatának Facebook oldala.