Ibrány és térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
 

Ibrány Város Önkormányzata (4484. Ibrány, Árpád utca 5-7. sz.), mint az Ibrány-és Térsége Gyermekjóléti  és Családsegítő Szolgálat fenntartója  a „Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet  az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat  intézménye (4484. Ibrány, Szabolcs utca 50.sz.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

Az intézmény tevékenységi köre:
•    gyermekjóléti és családsegítés szolgáltatás
•    gyermekjóléti központ

A beosztáshoz tartotó, az intézményvezető által ellátandó feladatok: Közalkalmazotti munkaköre: családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási és gyermekjóléti központhoz tartozó feladatok ellátása, valamint az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként az intézmény szolgáltatási tevékenységeknek a feladat-ellátási megállapodással kapcsolódó települések területén történő tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése valamint az ibrányi járáshoz tartozó települések tekintetében a gyermekjóléti központra előírt feladatok ellátásának magas szakmai színvonalon történő biztosítása  az intézmény alapító okiratában és SZMSZ-ében foglaltak, s jogszabályi előírások alapján. A foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 01- 2022. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ibrány, Szabolcs utca 50.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•    a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I/1. pontjában előírt képesítés,
•    legalább 10 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
•    szociális szakvizsga,
•    szociális és/vagy gyermekjóléti intézményben szerzett legalább 5 éves  vezetői gyakorlat
•    büntetlen előélet, cselekvőképesség,
•    vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Előnyt jelent:

•    pályázat készítésben való jártasság
•    az intézmény ellátási területéhez tartozó településeken helyismeret

Pályázatnak tartalmazni kell:

•    az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

A pályázathoz csatolni kell:

•    pályázó szakmai életrajzát,
•    az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
•    a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
•    képesítést igazoló közjegyző által hitelesített okiratok másolatát,
•    nyilatkozatot arról, hogy:
 - a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, azt az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. paragrafuságnak 8. bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 - pályázatát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja.

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot postán vagy személyesen 1 példányban, zárt borítékban „ Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat  és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői pályázat" megjelöléssel kell benyújtani Ibrány Város Polgármesteréhez (4484.Ibrány, Árpád utca 5-7.sz.)  címezve.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, a pályázat előzetes- szakmai – bizottsági véleményezését követően kerül a pályáztató elé döntésre.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Ibrány Város Jegyzőjétől: a 06-42-527-019 telefonszámon.

 

„E földi vándorúton ama bizonyos hamuba sült pogácsa a család. Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek, aki nélküle indul nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben. Némelykor ép a legutolsó menedék. A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata”.
Sütő András

Cím: 4484 Ibrány, Szabolcs út 50.

Intézményvezető: Szoboszlai Ildikó

Telefon: 06 42/200-381

E-mail: csskibrany@freemail.hu
 

 


 

A családsegítő szolgálat által végzett feladatok igénybe vehető ingyenes szolgáltatások:

 • Családgondozást végez.
 • Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentális helyzetét a felmerülő problémák megoldásában segítséget nyújt.
 • Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet.
 • Információnyújtás.
 • Tájékoztatást nyújt a szociális családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről.
 • Tanácsadást szervez:(pszichológiai, jogi, mentálhigiénés, pedagógiai).
 • Ügyintézési nehézségek esetén segítség nyújtás.
 • Dologi javak gyűjtése, továbbadása (pl: használt ruha, cipő, könyvek, játékok, bútorok, műszaki cikkek stb.)
 • Aktív korú, rendszeres szociális segélyben részesülőkkel együttműködés.
 • Drogprevenciós foglalkozások szervezése általános iskolában, gimnáziumban.
 • Nyári táborok szervezése.
 • Önszerveződő gyermekcsoportok programjainak támogatása.
 • Hátrányos helyzetű gyerekek karácsonyának szervezése.
 • Fórumok szervezése.
Egyéb feladatok:
 • Pályázatok figyelemmel kísérése, ill. írása.
 • Kapcsolattartás civil szervezetekkel.
 • Tereptanári feladatok ellátása.
 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.